No

Nama Profil  
NIDN

Jabatan Fungsional

1

Dr. H. Nur Chamid, M.M.

2014076803 Lektor Kepala

2

Dr. Hj. Naning Fatmawatie, M.M

2025057412 Lektor Kepala

3

Dr. Andriani, M.M

2013017301 Lektor Kepala

4

Dr. H. Ahmad Syakur, M.EI

2008077601 Lektor Kepala

5

Dr. Hj. Sulistyowati, M.EI

2030098101 Lektor

6

Dr. H. Jamaludin A. Kholik, M.A.

2013097501 Lektor

7

Sri Anugrah Natalina, M.M

2025127701 Lektor

8

Dr. H. Ali Samsuri, M.EI

2031107601 Lektor

9

Ririn Tri Puspita Ningrum, M.S.I

2115088401 Lektor

10

Dr. Ashfa Fikriyah, M.EI

2019047502 Lektor

11

Arif Zunaidi, S.HI.,M.E.I

2007048202 Lektor

12

Dr. Binti Mutafarida, S.E.,M.E.I

2104108403 Lektor

13

Moch. Zainuddin, M.E.I

2130108301 Lektor

14

Dr. Yuliani, M.M.

710078404 Lektor

15

Oktaria Ardika Putri, M.M

2120109003 Lektor

16

Dr. M. Wildan Fawa’id, M.EI

2005109301 Lektor